Изпълнени проекти

Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България

08.2015 - 08.2016, финансиран от Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM)

Име на проекта: “Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България”

Срок на изпълнение: 08.2015 до 08.2016

Финансиран от: Мрежата на европейските фондации (NEF) чрез Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM)

Водеща организация: Център за правна помощ - Глас в България

Бюджет: 21 180 евро

Партньор(и):няма

Цел: Увеличаване на прозрачността и отчетността във взимането на решения за административното задържане на мигранти в България чрез: (1) създаване на база данни за практиките на задържане в България, правните и фактически причини за задържането и процеса на взимане на решения от страна на държавните служители; (2) разпространяване на информация относно тенденциите, практиките, условията, политиките и законодателството в България относно задържането на мигранти; (3) застъпничесто за промяна: повлияване на практиките на задържане чрез споделяне на резултатите от проекта с представители на отговорните институции и предоставяне на препоръки за взимане на принципни решения, в съответствие с националното и европейското законодателство.

Дейности:

Провеждане на 80 интервюта с мигранти, които в момента са задържани или са били задържани преди в център от затворен тип и с 10 отговорни служители на МВР

Предоставяне на правни консултации и групови информационни сесии в центровете от затворен тип

Създаване и поддържане на уеб страницата DETAINED

Изготвяне и публикуване на преглед на законодателството на национално ниво

Събиране и публикуване на статистика относно имиграционното задържане в България

Провеждане на комуникационна и медиийна кампания на теми, свързани със задържането

Провеждане на семинар с отговорни служители на МВР и други институции

Публикуване и разпространение на финалния доклад

Публикации: Финален доклад по проект “Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България”

Уеб страница: www.detainedinbg.com