Лицата на нашия глас

Възможностите в ЕС за финансиране на частни програми за подкрепа в страните-членки

15.07.2021

(English version below)

Изследване  на Анджела Ваз - кандидат за магистърска степен в университета в Торонто и стажант в Център за правна помощ – Глас в България. Нейният фокус върху изследванията е кризата със сирийските бежанци, както и радикално-десните правителства на Полша и Унгария и тяхното отрицателно въздействие върху квотите за преместване на мигранти, определени от ЕС.

Частните програми за подкрепа са с дългогодишен успех в Канада и тепърва биват въвеждани в страните-членки на Европейския съюз в светлината на наплива от бежанци към Съюза от 2015 година насам. Тези програми са ключови за нарастването на законовите възможности за интеграция – икономическа, социална и правителствена. Тъй като са сравнително нова идея за Европа, те се прилагат по различен начин, обединени под шапката на частното спонсорство. И макар и задействането на такива програми в ЕС да е голяма първа стъпка, то остават много въпроси без отговор за страните, опитващи да въведат тези програми, като най-честият е финансирането и по-точно дали ЕС ще има допълнителни средства за разширяването на частните програми за подкрепа.

През 2014 година Европейският съюз дава начало на Фонд за убежище, миграция и интеграция (ФУМИ) с цел, справяне с високия брой търсещи закрила чужденци, влизащи в Европа. ФУМИ е замислен като временна програма за периода 2014 – 2020 година и разпределя общо 3.137 милиарда евро за седемгодишната си програма. Средствата се предоставят от ЕС на ФУМИ за съфинансирането на частни спонсорски програми и интеграция в страните-членки. Всички страни от Съюза, с изключение на Дания, участват в разпределянето на Фонда. Тъй като изпълнението на програма за частно спонсорство като алтернативна мярка е скъпо, ФУМИ съфинансира само разработването или разрастването на тези програми в страните-членки. Въпреки че финансирането вече не е налично, тъй като проектът приключва през 2020 година, съществуват и други възможности за членките, които тепърва опитват да въведат повече законови пътища за заселване на бежанци. Предвид епидемията от Ковид-19 и нуждата от достъп до оздравителни фондове, намирането на средства за подпомогната миграция може да се окаже трудно.

Новият Пакт за миграцията на Европейския съюз включва два варианта за разселване. Вторият от тях цели да презасели бежанци в страни, които не са изпълнили задълженията да ги приемат, като се предоставя допълнително финансиране за изпълняването на тези задължения. Изглежда България се е включила в това, но не е получила предложения до момента. През 2020 година Европейската комисия потвърждава отдадеността си в поддръжката си на националните частни програми за подкрепа чрез финансиране, изграждане на умения и споделяне на сведения. Крайният срок за кандидатстване е бил 30 Януари 2020 година. Поради непосредствено настъпилата пандемия от Ковид-19 обаче, според специалисти, способите за презаселване на бежанци, сред които финансиране на разселвания и спонсорство за приемане, може да не бъдат с приоритет в близкото бъдеще. През месец Април 2020 година Европейската комисия насърчава всяка държава-членка самостоятелно да продължи да развива спонсорските програми за бъдещи възможности за приемане.

През март 2021 година, Комисията и Комитетът на регионите на Европейския съюз стартират ново партньорство с цел повишаване на сътрудничеството и подкрепата за градове, региони и провинциални райони в интегрирането на заселващите се бежанци. Целта на партньорството е да повиши способността за приютяване на бежанци, както и да насърчи обмена на опит в сферите на интеграцията и подкрепата в общност. Новото партньорство е включено в Плана за действие по интеграция и включване 2021 – 2027 на Комисията и е окончателно приет на 24-и ноември 2020 година. То е част от инициативата „Градове и региони за интеграция“, която предоставя политическа платформа на европейски кметове и провинциални управници да обменят информация и да покажат положителни примери за интеграция и включване. И докато фокусът на новата инициатива е насочен към подкрепа за презаселването на мигранти, които вече се намират в ЕС, то концепцията за частното спонсорство също може да бъде приложена. ЕС е приканен да предостави повече финансиране чрез ФУМИ на общините и регионите, приемащи лица, търсещи закрила. Има възможност за допълнително разплащане и чрез Европейския социален фонд и Фонда за регионално развитие на Европейския съюз. Както обаче бе споменато по-рано, заради Ковид-19 голяма част от средствата за такива програми са временно спрени. Ще е най-добре да продължи да се гледа на ФУМИ,  Европейския социален фонд и Фонда за регионално развитие на Европейския съюз като допълните възможности за финансиране в близкото бъдеще.

EU Funding Options for Private Sponsorship Programs in Member-States

Study  of Angela Waz -  an MA candidate at the University of Toronto and intern at Center for Legal Aid  - Voice in Bulgaria

 

Private sponsorship programs have a great history of success in Canada and they are now being introduced to European Union member-states in-light of the influx of refugees arriving in the EU since 2015. Private sponsorship is essential in expanding legal pathways for integration, both economically, socially, and governmentally. Since private sponsorship is a relatively new idea in Europe there are several different approaches taken under the umbrella of private sponsorship.

While the programs enacted in the EU are a great first step there are many questions to be addressed for states trying to implement such programs, one of the most pertinent questions is funding, whether there is additional funding from the EU to introduce or expand private sponsorship programs.

The European Union introduced the Asylum, Migration, and Integration Fund (AMIF) in 2014 to deal with the higher number of asylum-seekers entering Europe. AMIF was set up as a temporary program from 2014-2020 and received a total of 3.137 billion Euros for the seven-year program. The funds were granted from the EU to AMIF in order to co-finance private sponsorship and integration programs in member-states. All EU states, except Denmark, participated in the implementation of the Fund. Since implementing a private sponsorship program as an alternative legal pathway is costly for states, AMIF co-financed the development or expansion of private sponsorship programs in member-states. Although funding through AMIF is no longer available as the project was closed in 2020 there are other options for states just now trying to implement more legal pathways for refugee resettlement. However, due to COVID-19 and the immediate need for states access to recovery funding obtaining additional funding for migration assistance may be difficult.

The New Pact on Migration in the European Union includes two schemes of resettlement. The second scheme of resettlement aims to resettle refugees into countries who have not fulfilled their commitments and provides funding for these commitments to be fulfilled. It seems that Bulgaria has committed to the grant however, it received no calls for proposals. In 2020, the European Commission affirmed their commitment to supporting national sponsorship schemes through funding, capacity-building and knowledge sharing. Once again, the deadline for these applications was January 30, 2020. However, with the COVID-19 pandemic occurring shortly after, experts have stated that refugee relocation programs such as funding for resettlement and community sponsorship may not be prioritized in the near future. In April 2020, the European Commission encouraged individual member-states to continue developing sponsorship programs for future hosting availability.

Most recently in March 2021, the Commission and the European Union Committee of the regions launched a new partnership to increase cooperation and support for EU cities, regions, and rural areas in integrating arriving refugees. The partnerships goal is to build more capacity for hosting refugees as well as promote the exchange of experiences in the areas of integration and community sponsorship. The new partnership was announced in the Commission action plan on integration and inclusion for 2021-2027 and was adopted on November 24, 2020. The partnership is part of the Cities and Regions for Integration Initiative. The Initiative provides a political platform for European mayors and regional leaders to share information and showcase positive examples of integration and inclusion. While the focus of the new initiative is to support relocation of migrants who are already present in the EU, the concept can also be applied for community sponsorship. The EU has been asked to provide further funding through AMIF to municipalities and regions receiving asylum-seekers. There is a possibility for further funding being provided through the European Social Fund and the European Regional Development Fund. However, as previously mentioned due to COVID-19, a lot of the funding work has been put on pause for such programs. It would be best to continue looking into AMIF, the European Social Fund and the European Regional Development Fund to view further funding options in the near future.