Настоящи проекти

Прилагане на алтернативи на задържането в общността и намaляване на нерегулярността в миграционната система

01.05.2019 – 30.04.2021, финансиран от Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM)

Име на проекта: “Прилагане на алтернативи на задържането в общността и намaляване на нерегулярността в миграционната система”

Срок на изпълнение: 01.05.2019 до 30.04.2021

Финансиран от: Мрежата на европейските фондации (NEF) чрез Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM)

Бюджет: 119 027 евро

Водеща организация: Център за правна помощ - Глас в България

Партньор: Каритас София

Цели: 1) Популяризиране и спомагане за прилагането на индивидуализирани алтернативи на имиграционното задържане (ATD) като основна опция от страна на отговорните държавни институции (особено Министерство на вътрешните работи) и да спомогне за включването на ATD в миграционните политики и бюджети на национално ниво; 2) По-нататъшно развитие на модела "кейс мениджмънт" като инструмент за успешното прилагане на ATD, изграждайки капацитета на организацията в това отношение, и събирайки данни и доказателства за неговата ефективност, като се промотира възприемането на метода като част от по-широката система за управление на миграцията и убежището; 3) Застъпничество за намаляване на нерегулярността в миграционната система чрез използване на не-силови, а доброволни методи, като таке да се опонира методи на работа базирани на имиграционно задържане и депортация, и се изгражда позитивен наратив относно миграцията, като се осъществява застъпничество и за законови пътеки за регуларизиране на статута.

Дейности:

Кейс мениджмънт: дейността "кейс мениджмънт" включва 80 мигранти задържани в център от затворен тип или в риск да бъдат задържани, и/или живеещи в рискова ситуация, с които екипът по кейс мендюиджмънт работи чрез холистичен подход, за да спомогне за тяхното стабилизиране в общността, за да се избегне (повторно) задържане, до момента на разрешаване на техния казус.

Правна помощ: екип от адвокати подсигурява консултации и правно представителство на задържани чужденци и на мигрантите, включени в програната по кейс мениджмънт, които не са задържани към момента, като се фокусира върху тяхното освобождаване и/или прилагането на алтернативи в общността.

Застъпничество: дейността Застъпничество е базирана на принципа за намиране на решения чрез използване на данни и експертиза придобити чрез работата по кейс мениджмънт, така че да се популяризира и подпомага прилагането на индивидуализирани ATD, да се интегрира метода "кейс мениджмънт" в националната миграционна система и да се популяризира позитивен подход спрямо управлението миграцията, включително чрез въвеждане на законови пътеки за регуларизиране на статута. 

Комуникации: създаване и прилагане на комуникационна стратегия в подкрепа на постигането на застъпническите цели на проекта, включително чрез онлайн комукации, връзки с медиите, публични събития, и др.