Настоящи проекти

Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането

13.01.2021

2020 - 2022г. Проектът се изпълнява по Национална програма на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г. (ФУМИ) във връзка с „Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави". 

Име на проекта: "Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането."

Срок на изпълнение: 2020 - 2021

Финансиран от:  Проектът се изпълнява по Национална програма на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г. (ФУМИ) във връзка с „Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави".

Водеща организация: Център за правна помощ - Глас в България

Бюджет: 249 481.00 лева

Партньор(и): Фондация – „Мисия Криле“

Цел: 

Проектът е насочен към нуждите на граждани на трети страни в процедура по връщане, които са уязвими лица според Директива 2008/115/ЕО, а именно: малолетни или непълнолетни лица, непридружени малолетни или непълнолетни лица, лица с увреждания, възрастни хора, бременни жени, самотни родители с малолетни или непълнолетни деца и лица, които са били подложени на мъчения, изнасилване или други сериозни форми на психическо, физическо или сексуално насилие

Проектът "Подкрепа на уязвими лица измежду гражданите на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането" предоставя холистична подкрепа в рамките на 24 месеца на 80 чужди граждани на територията на България, които попадат в категорията "уязвими лица" според чл. 3, т. 9 на Директива 2008/115/ЕО (Директива за връщането), и същевременно са в процедура по връщане в страна на произход или транзит, или трета сигурна страна, но връщането им е отложено съгласно член 9 и член 14, параграф 1 от Директива 2008/115/ЕО. Основни цели на проекта са да се оптимизира процеса на връщане, като се прилага диференциран, балансиран и хуманен подход към уязвимите лица, гарантиращ правата и достойнството на нелегалните мигранти в процедура по връщане. 

Дейности:

Подпомагане на уязвими граждани на трети страни в процедура по връщане включва следните основни дейности:

 1. КЕЙС МЕНИДЖМЪНТ - чрез прилагането на подхода "кейс мениджмънт", случаите на чуждите граждани в процедура за връщане ще се управляват холистично, като на първоначален етап се извършва оценка на нуждите, съставя се план за действие, подсигурява се достъп до нужните услуги - социални, здравни, правни, психологическа помощ, и др., поддържа се редовна комуникация с чуждия гражданин и се адаптира плана за действие, като случаят се счита за приключен при връщане в страната на произход или получаване на легален статут в страната, когато има законова възможност за това. Дейността ще се осъществява чрез оперативни координатори, екип от 4-ма кейс мениджъри на територията на София и Харманли (по двама от водещата и партнцорска организации), двама психолози към партньорската организация, двама преводачи – социални медиатори към партьорската организация и преводачи към водещата организация. Предвиден е и малък фонд за подпомагане при спешни нужди. Целта е да бъдат посрещнати базисните нужди на уязвимите чужди граждани в процедура по връщане и да се изпълняват задълженията по чл. 14, ал. 1 от Директивата за връщането за запазване целостта на семейството, достъп до спешни медицински грижи и основно лечение на болести, достъп до образователната система, вземане предвид специалните потребности на уязвимите лица.

 2. ПРАВНА ПОМОЩ

2.1 Предоставяне на правни консултации

2.2 Процесуално административно и съдебно пердствителство

Правната помощ се предоставя на максимален брой от предвидените 80 граждани на трети страни в процедура по връщане с цел гаранция на техните основни права и осъществяване на съдебен контрол спрямо наложените им принудителни и обезпечителни мерки и наложени спрямо тях административни актове. Максималната правна консултираност и информираност на уязвимите лица гарантира тяхното ефективно участие в миграционните им процедури, спомагане на успещно проучване на всички налични законови възможности за пребиваване и по този начин насърчаване на информирано решение за доброволно връщане.

 3. КОМУНИКЦИЯ - Разработване и осъществаване на комуникационна стратегия за популяризиране на дейностите и резултатите от проекта, отразяване на текуща за проекта информация по социалните мрежи, организиране на комуникацията с медии, представители на неправителствения и държавен сектор в страната.

Официанлното откриване на проекта можете да проследите тук!