Лицата на нашия глас

Овластяване на животи и обогатяване на общностите: Трансформиращо преживяване в „Центъра за правна помощ – Глас в България“

11.09.2023

Масеех Длир е страхотен млад човек, който беше един от двамата стажанти в стажантската програма през лятото на 2023 година в „Център за правна помощ - Глас в България“. В момента Масеех завършва Магистърска степен по европейски, руски и евразийски въпроси в Университета в Торонто. Той самият е имигрант с житейски и професионален опит от три континента (Азия, Европа и Северна Америка).

Прочетете споделеното от Масеех за опита му с ЦПП-Глас в България.

For English see below

По време на вдъхновяващия ми тримесечен стаж в „Центъра за правна помощ - Глас в България“ (ЦПП) имах невероятната възможност да бъда част от организация, посветена на насърчаването и защитата на правата на мигрантите, бежанците и търсещите закрила. Мисията на организацията - да гарантира зачитането на човешкото достойнство и да овластява уязвими общности - резонира дълбоко с моите ценности, като стимулира страстта ми да допринасям за положителна промяна. Като стажант-изследовател имах привилегията да играя ключова роля в изпълнението на тази мисия, като помагах на екипа в благородните му начинания.

Още от първия ми ден в ЦПП бях топло посрещната в екипа и ми бяха поверени задачи, които пряко влияеха върху живота на бежанците в България. Съдействах за идентифициране на специфичните нужди на бежанците, за разбиране на техните предизвикателства и за осигуряване на необходимата им подкрепа. В работата ми по процеса на прием, имах възможността да стана свидетел на ангажимента на организацията да обслужва лица от различни среди със състрадание и съпричастност.

Езиковите бариери могат да бъдат огромни препятствия за бежанците, които търсят помощ и правно представителство. Разбирайки този важен аспект, бях развълнуван да предложа езиковите си умения за писмен и устен превод на документи за бежанците. Действайки като мост между бежанците и правния екип, почувствах дълбоко чувство за цел, като им дадох възможност да изразят проблемите си и да разберат правните процеси, в които участваха.

Проучването съставляваше съществена част от стажа ми, като ми позволи да навляза в тънкостите на имиграционните политики в България. ЦПП ме насърчи да изследвам отвъд повърхностното разбиране и аз проведох задълбочено проучване, за да разбера сложността на правната рамка. Анализирайки и синтезирайки тази информация, допринесох за тълкуването на имиграционните политики по разбираем за бежанците начин, като им осигурих превод на информация по правни въпроси.

Освен ежедневните ми задължения, ЦПП предостави платформа за участие в стимулиращи дискусии относно имиграционните политики. Участвах активно в диалози, посветени на България, Канада и Европа. Тези дискусии разшириха хоризонтите ми, като ми позволиха да видя по-голямата картина и да осъзная взаимовръзката между глобалните миграционни проблеми. Да бъда част от екип, посветен на осъществяването на промяна на много нива, беше вдъхновяващо.

По време на стажа станах пряк свидетел на непоколебимия ангажимент на Центъра за правна помощ да спазва водещите принципи на недискриминация и зачитане на ВСИЧКИ човешки права. Тази етика пронизваше всеки аспект от работата на организацията, като гарантираше, че правата и достойнството на всички хора са защитени, независимо от тяхната националност, религия, етническа принадлежност, пол или други характеристики.

Независимостта на ЦПП от политически, държавни, религиозни или корпоративни интереси се постига чрез принципни действия и безпристрастен подход. Този непоколебим ангажимент за почтеност беше вдъхновяващ и показа отдадеността на организацията да служи на общественото благо.

Тримесечният ми стаж в „Центъра за правна помощ - Глас в България“ беше преживяване, което промени живота ми, оформи разбирането ми за хуманитарната дейност и ми вдъхна още по-голяма страст към застъпничеството и социалната справедливост. Въздействието на работата на организацията върху бежанците и уязвимите общности не може да бъде подценено. Безкрайно се гордея, че бях малка част от това трансформиращо пътуване. Чрез подпомагане на нуждите на бежанците, предоставяне на преводачески услуги, провеждане на проучвания и участие в професионални дискусии, не само научих за сложността на имиграционните политики, но и станах свидетел на дълбокото въздействие на съпричастността, състраданието и отдадеността за постигане на промяна. Ангажиментът на Центъра за правна помощ да отстоява правата на човека и да насърчава приобщаването остави незаличима следа в мен и аз нося този опит със себе си, докато продължавам личния си и професионален път, за да допринасям за подобряването на обществото.

Искрено съм благодарна за възможността да работя с такава изключителна организация. Убедена съм, че „Център за правна помощ - Глас в България“ ще продължи да бъде фар на надежда за мигрантите, бежанците и уязвимите общности през следващите години.

English Text

Maseeh Dlir is a great young man, who was one of the two interns for the Summer 2023 internship program of Center for legal aid – Voice in Bulgaria. Maseeh is currently doing his MA in European Russian and Eurasian Affairs at University of Toronto. He is an immigrant with the living and professional experience of three continents (Asia, Europe, and North America).

Reed Maseeh’s testimony from his experience with CLA-Voice in Bulgaria:


Empowering Lives and Enriching Communities: A Transformative Journey at the Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria

During my enriching three-month internship at the Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria, I had the incredible opportunity to be part of an organization dedicated to promoting and defending the rights of migrants, refugees, and asylum seekers. The mission of this non-profit, to guarantee the respect of human dignity and empower vulnerable communities, resonated deeply with my values, driving my passion for contributing to positive change. As a Research Intern, I was privileged to play a pivotal role in fulfilling this mission by assisting the team with their noble endeavours.

From my very first day at the Center for Legal Aid, I was welcomed warmly into the team and entrusted with tasks that directly impacted the lives of refugees in Bulgaria. I assisted in identifying the specific needs of refugees, understanding their challenges, and ensuring they received the necessary support. By contributing to the intake process, I had the chance to witness the organization's commitment to serving individuals from diverse backgrounds with compassion and empathy.

Language barriers can be formidable obstacles for refugees seeking assistance and legal representation. Understanding this crucial aspect, I was thrilled to offer my language skills in translating and interpreting documents for the refugees. By acting as a bridge between the refugees and the legal team, I felt a profound sense of purpose in empowering them to express their concerns effectively and comprehend the legal processes they were engaged in.

The research formed a substantial part of my internship, allowing me to delve into the intricacies of immigration policies in Bulgaria. The Center for Legal Aid encouraged me to explore beyond surface-level understanding, and I conducted in-depth research to comprehend the complexities of the legal framework. Analyzing and synthesizing this information, I contributed to simplifying and interpreting immigration policies to benefit refugees, ensuring they have informed participants in their legal matters.

Beyond my day-to-day responsibilities, the Center for Legal Aid provided a platform for engaging in stimulating discussions on immigration policies. I actively participated in dialogues focusing on Bulgaria, Canada, and Europe. These discussions broadened my horizons, enabling me to see the bigger picture and recognize the interconnectedness of global migration issues. Being part of a team dedicated to effecting change on multiple levels was inspiring.

Throughout my internship, I witnessed firsthand the unwavering commitment of the Center for Legal Aid to uphold the guiding principles of non-discrimination and respect for ALL human rights. This ethos permeated every aspect of the organization's work, ensuring that the rights and dignity of all individuals were safeguarded, irrespective of nationality, religion, ethnicity, gender, or any other characteristics.

The Center for Legal Aid's independence from political, state, religious, or corporate interests became apparent through its principled actions and unbiased approach. This unwavering commitment to integrity was inspiring and showcased the organization's dedication to serving the public good.

My three-month internship at the Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria has been a life-changing experience that has shaped my understanding of humanitarian work and instilled in me an even greater passion for advocacy and social justice. The impact of the organization's work on refugees and vulnerable communities cannot be overstated. I am immensely proud to have been a small part of this transformative journey. Through aiding refugee needs, providing translation services, conducting research, and engaging in enlightening discussions, I not only learned about the complexities of immigration policies but also witnessed the profound impact of empathy, compassion, and dedication in making a difference. The Center for Legal Aid's commitment to upholding human rights and fostering inclusivity has left an indelible mark on me, and I carry this experience with me as I continue my personal and professional journey of contributing to the betterment of society.

I am sincerely grateful for the opportunity to have worked with such an exceptional organization. I am confident that the Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria will continue to be a beacon of hope for migrants, refugees, and vulnerable communities for years to come.