Лицата на нашия глас

Настоящето положение с връщане на бежанци от страни-членки на ЕС към Сирия

06.07.2021

(English version below)

Настоящото изследване е дело на Анджела Ваз. Тя е кандидат за магистърска степен в университета в Торонто. Нейният фокус върху изследванията е кризата със сирийските бежанци, както и радикално-десните правителства на Полша и Унгария и тяхното отрицателно въздействие върху квотите за преместване на мигранти, определени от ЕС. Тя е прекарала последните две години в изследване на задълбочени проблеми на сирийската бежанска криза, включително в момента действащите процеси на ЕС за убежище, условията в центровете за задържане и алтернативни методи за преместване на мигранти, влизащи в Европа. В момента тя е стажант в „Глас в България” - Център за правна помощ, където подпомага проучвания на настоящи случаи на обжалване свързани с получаване на убежище и провежда изследвания за вътрешни и външни цели на организацията.

Наскоро Дания започна да отнема разрешителни за пребиваване, които преди това бе предоставила на сирийски бежанци. Около края на 2020 година датското правителство преразгледа предоставената временна закрила на 1,250 сирийски бежанци от Дамаск1. Въпреки че към момента повечето от 35,000 сирийци, пребиваващи в Дания на базата на временна закрила не са засегнати, 380 сирийци са с отнет статут и са приканени да се върнат доброволно в Сирия. Ако не изпълнят това, те ще бъдат изпратени в центрове за връщане.

Разглеждайки данните става ясно, че повечето от отнетите статути са на жени, тъй като мъжете все още се счита, че биха били поставени в заплаха от военна служба, ако бъдат върнати в Сирия.

Дания е първата държава от ЕС, която започва официално да отнема временна закрила, но това е поредна стъпка, част от обезпокояваща тенденция, случваща се към момента в Европейския съюз и касаеща сирийските бежанци. Други държави-членки са в процес на изработване на политики, целящи да откажат сирийските бежанци да търсят закрила в държавата им. Това се случва чрез отнемане на даваните досега помощи, и чрез предоставяне на закрила единствено на тези, които достигнат границата на конкретната държава. Втората част от тези политики е в пряк противовес с квотите за релокиране, зададени от ЕС, които трябва да разпределят бежанците в държавите-членки, на базата на квоти.

Дания има различни видове закрила, които предоставя на бежанците. На бежанци, за които е установена действителна заплаха и риск от преследване, се предоставя бежански статут, докато за лица, за които са избягали от насилие и военни конфликти се предоставя временна закрила, срокът на която се преразглежда всяка година.

В края на миналата година датското правителство провежда ново оценяване на района около Дамаск – нещо, което вероятно и други държави-членки ще започнат – и установява, че положението се е подобрило значително, което и подтиква отказа от продължаване на временната закрила на лица оттам. Към момента в Дамаск няма бомбардировки или боеве.

Специалисти в сферата са се обявили против решението на Дания, твърдейки че, макар и да няма боеве, хора продължават да бъдат задържани и дори измъчвани, ако биват заподозрени, че са срещу режима на президента Башар ал-Асад . На бежанци, които се върнат в страната, автоматично се гледа като на дисиденти, тъй като са търсели закрила по време на гражданската война. Има сведения за стотици завърнали се, които са били подложени на своеволни арести, задържане и мъчения. Отвъд това, заради гражданската война и последствията от нея, хората, връщани в Сирия, вече не разполагат с дом или работа, на които да разчитат.

Макар и Дания да е първата европейска страна, която официално отнема разрешителни за пребиване, Великобритания и Швеция наскоро също са преразглеждали обстановката в района на Дамаск и са стигнали до същото заключение, относно безопасността на региона. Въпреки, че Дания не депортира активно към момента, дори и чрез отнемането на разрешителните, тя лишава тези хора от правото на работа и наемане на жилище, като по този начин активно ги насърчава да напуснат държавата.

Експерти в сферата, сред които академици и анализатори на ситуацията в Сирия, се противопоставят силно на действията на датското правителство, както и на тези на други Европейски държави, поемащи по същия път.2 По тяхно мнение към момента никъде в Сирия не са гарантирани безопасни условия за връщане. Проучването им ясно гласи, че Сирия не е безопасна държава и че върнатите са в особен риск от задържани и дори измъчване. ВКБООН също заявява, че макар и положението в Сирия да изглежда подобрено на повърхността, то тези промени по съществото си не са основни, сигурни или  продължителни, така че на базата им да се вземе решение за връщане на бежанци3.

Връщането на бежанци действително е притеснителна тенденция, назряваща в Европа, особено имайки предвид мненията на специалисти, които идентифицират нуждата за продължаване на закрилата на хора от Сирия. Датското правителство и тези в други европейски държави, които достигат до подобни решения за постоянно връщане на бежанци, не бива да ги основават на това, че кризата в Дамаск може да бъде счетена за „умерена“. Както твърдят и експертите положението в Сирия по никакъв начин не е стабилизирано или да е вероятно да остане такова за продължителен период от време. Засега закрилата на сирийските бежанци трябва да бъде продължена.

 

Current situation of returning refugees from EU states to Syria

The present study is the work of Angela Waz. She is an MA candidate at the University of Toronto. Her research focus is the Syrian refugee crisis as well as the radical-right governments of Poland and Hungary and their negative impacts on migrant relocation quotas set out by the EU. She has spent the past two years researching in-depth issues of the Syrian refugee crisis including the EU processes currently in place for asylum, the conditions in detention centres, and alternative relocation methods for migrants entering Europe. She is currently an intern at Voice in Bulgaria- Center for Legal Aid where she assists with research on current asylum-appeal cases as well as conducting research for internal and external uses of the agency.

 

Recently, Denmark has begun revoking residency permits that the state has previously granted to Syrian refugees. The Danish government recently reviewed the temporary protection status of 1,250 Syrian refugees from Damascus at the end of 20201. Although more than 35,000 Syrians currently residing in Denmark on the basis of temporary protection have not been impacted, 380 Syrians living in Denmark have had their status revoked and have been asked to voluntarily return to Syria. If they do not comply with this order, they will be sent to deportation camps.

Based on those who have had their status revoked, it is clear that most of these cases are women as men are still viewed to be in greater danger of being conscripted to the military upon returning to Syria.

Denmark is the first EU state to start officially revoking temporary protection residence permits however, this follows a troublesome pattern of what is currently happening in the EU in terms of Syrian refugees. Other EU member-states are in the process of designing policies to discourage Syrian refugees from seeking asylum status in their nations. EU member-states are doing this by taking away the benefits previously provided for Syrian refugees and making protection only available for those who reach their borders. The second part of these policy changes goes directly against the refugee relocation quotas set out by the EU which were meant to distribute refugees based on quotas to different member-states.

Denmark employs different statuses of protection for refugees. Refugees who are found to have a real threat of persecution are granted refugee status while civilians who flee due to violence and civil war are only granted temporary protection which needs to be renewed every year.

At the end of last year, the Danish government conducted a review of the Damascus area-something more EU states are probably going to start- and found that the situation has improved significantly leading their government to start rejecting the renewal of temporary protection status-holders. The situation in Damascus no longer includes airstrikes or on the ground fighting.

Experts in the field have spoken out about Denmark’s decision stating that while the situation does not include fighting, people are constantly being detained and even tortured if they are suspected to oppose President Bashar al-Assad’s regime. Refugees who return to the country are automatically viewed as dissidents since they sought refuge during the civil war. It is reported that hundreds who have gone back have experienced arrests, detention, and torture. Moreover, due to the civil war and the destruction it caused, people returning to Syria no longer have homes or jobs to return to.

Although Denmark is the first European state to officially start revoking permits, the UK and Sweden also recently conducted reviews of the Damascus area and arrived at the same conclusions regarding its safety. Although Denmark is not actively deporting people, by stripping them of their residence permits these individuals can no longer work or legally rent an apartment therefore encouraging them to leave the Danish state.

Experts in the field such as academics and analysts of the situation in Syria have strongly condemned the actions of the Danish government as well as the actions of other European states heading in the same direction2. They have found that conditions do not presently exist anywhere in Syria for safe returns. The research is clear, Syria is not a safe country to return to and those who do return are at a significant risk of detention and even torture. The UNHCR also stated this year that while conditions in Syria seem to have improved on a surface-level these changes are not fundamental, stable, or durable in character so as to make a permanent decision of returning refugees3.

The return of refugees is definitely a worrying trend across Europe considering that experts have identified a continued need for protection for people from Syria. The government of Denmark and other European states who are drawing similar conclusions cannot base such a permanent decision of returning refugees during a time when the crisis may be considered more “mild” in Damascus. As experts mentioned the situation in Syria is in no way stable or likely to remain that way for prolonged periods of time. The protection of Syrian refugees must be ongoing for the time being.