Изпълнени проекти

Мониторинг върху процедурата за идентифициране на уязвими категории чужденци, кандидатстващи за закрила в Р. България, и приложението на Въпросник за идентификация на хора, търсещи закрила, с травматичен опит

08.2013 - 02.2015, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014)

Име на проекта “Мониторинг върху процедурата за идентифициране на уязвими категории чужденци, кандидатстващи за закрила в Р. България, и приложението на Въпросник за идентификация на хора, търсещи закрила, с травматичен опит”

Срок на изпълнение: 08.2013 - 02.2015

Финансиран от: Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014)

Бюджет: 22 408 евро

Водеща организация: Център за правна помощ - Глас в България

Партньор: Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ

Цел: Мониторинг на идентификцията и реферирането на уязвими лица сред търсещите закрила в България по време на тяхната процедура за международна закрила, но и техният опит в по-широк смисъл; отправяне на препоръки на ниво политики на съответните отговорни служители и изпълнители на национално ниво.

Дейности: Провеждане на 600 интервюта с лица търсещи закрила в България; провеждане на работни групи със заинтересовани лица и институции, обсъждане на резултатите от проекта и получаване на обратна връзка на два междинни доклада; предоставяне на правна помощ и психологически консултации на търсещи закрила в България лица.

Публикации: Доклад “Уязвимост и закрила: идентификация на уязвими лица сред търсещите закрила в Р. България"