Лицата на нашия глас

Как бежанците влизат в Канада чрез Програмата за частни спонсорства

11.08.2021

(English version below)

Изследване на Анджела Ваз - кандидат за магистърска степен в университета в Торонто и стажант в Център за правна помощ – Глас в България. Нейният фокус върху изследванията е кризата със сирийските бежанци, както и радикално-десните правителства на Полша и Унгария и тяхното отрицателно въздействие върху квотите за преместване на мигранти, определени от ЕС.

(English version below)

Канадската програма за частно спонсорство за бежанци е първата и най-голямата от този тип в света. И макар и да е добър алтернативен метод за релокация на хора, бягащи от региони с военни действия или други сътресения, то процесът за приемане на такива бежанци не е толкова прост, колкото изглежда и трябва да бъде разгледан в дълбочина, за да се разбере напълно методът на частното спонсорство за бежанци.

Важно е да се започне с това, че Програмата е достъпна единствено за бежанци, които не са на територията на Канада и не са лица без гражданство или в производство по закрила. Освен това бежанците, бидейки подкрепени от група от 5 човека, което е заложено като метод в Програмата, или от обществен спонсор, трябва да бъдат припознати като бежанци от ВКБООН или от правителството на страната, в която се намират към момента. Процесът на кандидатстване обикновено се изпълнява от бежанците в офис на канадските миграционни власти в чужбина, като самите бежанци вече трябва да имат подсигурен спонсор в Канада. По този начин Програмата е достъпна и за членове на семейството – преки или далечни – на човек, който вече е уседнал в Канада. В допълнение обществено спонсорство или група от 5 човека също може да бъдат спонсори на конкретен бежанец,  чрез обществена организация като църква или джамия, и да изберат да подкрепят дадения случай. И в двата случая кандидатът трябва да бъде припознат като бежанец.

Има няколко стъпки, които лицето трябва да изпълни, за да бъде одобрено за влизане в Канада чрез спонсорство от Програмата: нужно е към момента да се намира извън страната си на произход или извън страната, в която е уседнало, в случай че лицето е апатрид; не трябва да се намира на територията на Канада; трябва да има спонсор или спонсорираща група в Канада; трябва да е лишено от трайни опции за установяване в страната си на произход (тоест да не може да се върне заради липса на сигурност или изобщо да е невъзможно усядането отново в родината му); трябва да има способностите успешно да се установи в Канада, както и да бъде припознато като бежанец. За бежанци, които вече се намират в Канада има отделна имиграционна система, която се занимава с техните случаи.

Всяка година канадското правителство разработва план по имиграционните въпроси, който включва и бройката бежанци, които имат право да се презаселят в Канада в съответната година. Към тази бройка са включени и тези бежанци, които използват частното спонсорство, за да влязат в страната. Поради това за някои случаи може да отнеме 1-2 години, докато бъдат разгледани.

Всяка кандидатура трябва да бъде приета както от спонсорите, така и от кандидатстващият. Първо спонсорите избират бежанец, когото биха желали да подкрепят и подават документи пред Оперативния център по презаселване (ОЦП) в Отава. Всяка кандидатура има част, която трябва да се попълни от спонсора и такава, която трябва да се попълни от бежанеца. При одобрени ОЦП изпраща частта, която трябва да бъде попълнена от бежанеца в прилежащия офис на канадските миграционни власти в чужбина.  Следва интервю с бежанеца, по време на което се разглеждат критерии за допустимост на самото лице. Това включва потвърждаване на самоличността, разискване на причините за търсене на закрила, проучване за това дали лицето е изчерпало всички възможности за връщане в страната си на произход, маркиране на специални медицински потребности, при наличие на такива. По време на интервюто се снемат биометрични данни като пръстови отпечатъци и снимки.

След като бъде одобрен за Програмата, на бежанеца се издава виза от канадското правителство. Уреждат се и документите за излизане от страната, в която пребивава към момента лицето. Спонсорът получава писмо между 4 до 10 седмици преди пристигането на бежанеца, с което го уведомяват, че кандидатурата е приета и се споменава времевият диапазон, в който могат да очакват лицето да пристигне.

Последната стъпка в процеса е договарянето на транспорта и културната ориентация за лицето преди пристигането. Канадското правителство работи съвместно с Международната организация по миграция (МОМ), която организира транспорта за бежанците, както и ръководи сесиите за осведомяване относно Канада. Ако дадено лице не може да покрие пътните си разходи, канадското правителство му отпуска заем за целта. Спонсорът пък е отговорен за посрещането на летището. След като бъдат оторизирани от служители при пристигането си, презаселените бежанци получават статут на постоянно пребиваване.

 

How Do Refugees Enter Canada on the Private Sponsorship Program

Study  of Angela Waz -  an MA candidate at the University of Toronto and intern at Center for Legal Aid  - Voice in Bulgaria

 

The Canadian Private Refugee Sponsorship Program is the first and largest of its kind in the world. While it is a great alternative relocation method for migrants fleeing war-torn regions or other domestic unrest, the process of accepting such refugees is not as simple as it may appear and must be examined to fully understand the private sponsorship method of accepting refugees.

Firstly, the program is only available to refugees who do not already reside in Canada in a stateless or asylum-seeking nature. Additionally, refugees being sponsored by a group of 5- one of the private methods of sponsoring- or a community sponsor must be recognized and accepted as a refugee by the UNHCR or the government of the country they are currently located in. The application process is usually completed by the refugees in a Canadian migration office abroad and they must already have a sponsor from Canada. Thus, this program is usually available for family members -direct or extended- of individuals already residing in Canada. Alternatively, community sponsors or group of 5 sponsors may be introduced to a specific refugee’s case through a community organization such as a church or mosque and choose to sponsor the individual. In both cases of sponsorship, the individual must already be recognized as a refugee.

In order for a refugee to be sponsored for entering Canada, there are a few steps required, they are: they must be outside of their country of nationality or their country of habitual residence if they are stateless, they must not be in Canada, they must have a sponsoring group in Canada, they must not have a durable solution in the country in which they are currently located (this can mean they cannot return safely to their country of origin and have no alternative offers of settlement), they must be able to successfully establish and settle in Canada, and they must be a recognized refugee. For refugees already residing in Canada, there is a separate immigration system that deals with cases.

Each year the government of Canada develops an immigration plan, including the number of refugees that can be relocated in Canada in a given year. The number of refugees or immigrants allowed into the country includes those using private sponsorship to enter. Thus, some cases may take 1-2 years to be processed.

The applications must be approved for both sponsors and refugees. First, sponsors choose the refugee they wish to support and submit an application to the Resettlement Operation Centre (ROC) in Ottawa. Each application includes a part for the sponsor and refugee to fill out. If this is approved the ROC sends the refugee portion of the application to one of its migration offices overseas. The next step is reviewing applications at a migration office overseas. An interview is scheduled with the refugee applying for relocation at which point eligibility criteria of the refugee is examined. This process includes the verification of identity, inquiring as to why protection is needed for the individual, making sure there are no other options such as returning to the country of origin as well as finding out medical needs if applicable. During the interview, biometric data such as fingerprints and photographs are collected.

Once the refugee is approved for the private resettlement program of Canada, the Canadian government issues a visa. Exit permits must also be arranged with the local authorities of the current residence country of the refugee. The sponsor receives a letter 4 to 10 weeks prior to the refugee’s arrival notifying them that the application has been approved and they can expect the refugee to arrive within a given timeframe.

The last step in this process is arranging transportation and pre-arrival orientations. The Canadian government works alongside the International Organization of Migration (IOM) which books the transportation for the refugee as well as schedules orientation sessions about Canada. If the refugee cannot afford travel costs, the Canadian government issues a loan to cover the cost. The sponsor is responsible for meeting the refugee at the airport at their final destination. Resettled refugees are granted a permanent residence card once border officials authorize them at the port of entry in Canada.