Настоящи проекти

Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България

29.10.2019 - 30.10.2021, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Име на проекта: “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България”

Срок на изпълнение: 29.10.2020 до 30.10.2021

Финансиран от: Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Водеща организация: Център за правна помощ - Глас в България

Бюджет: 157 385 евро

Партньор(и): Фондация за достъп до права - ФАР

Цел: Проектът цели чрез предоставяне на правна помощ (консултации, представителство на административни и съдебни инстанции) на преките ползватели – търсещи закрила, бежанци и мигранти, и чрез застъпничество пред целевите групи – служители, работещи с тях и съдии, да доведе както до индивидуален резултат на спазване на човешките права, така и до промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство. Конкретните цели на застъпичеството включват подобряване качеството на бежанската преценка в съответствие с европейските изисквания и международното бежанско право; установяване на работещи механизми за достъп до правосъдие при нарушения на човешките права (напр., при отблъскване и насилие по границите); достъп до съдебен контрол по отношение задържането в центровете от затворен тип; реален и справедлив достъп до трудовия пазар, социалните системи, образование и здравеопазване, и др.

Дейности:

Правна помощ - водене на дела

Правна помощ - консултации

Информационни сесии с мигранти в центровете от затворен тип на МВР

Застъпничество

Комуникации

Уеб страница: www.migrantrights.eu