Новини

Доклад на Европейската Комисия от шест-месечното изпълнение на пилотния проекти с България за бързи процедури за предоставяне на закрила и връщане

21.10.2023

С настоящата статия ще ви запознаем с наскоро публикувания доклад на Европейската Комисия публикува от шест-месечното изпълнение на пилотните проекти за бързи процедури за предоставяне на закрила и връщане, изпълнявани в България и Румъния. Тези пилотни проекти целят установяването на нови практики на ускорените процедури за предоставяне на закрила и ефективното връщане, управлението на границите и засиленото сътрудничество със съседните държави, които ще дадат силно отражение върху способността за гаранция на основни човешки права на търсещите закрила, бежанците и мигрантите. 

На 18 октомври 2023 г Европейската Комисия публикува официален доклад от шест-месечното изпълнение на пилотните проекти за бързи процедури за предоставяне на закрила и връщане, изпълнявани в България и Румъния и целящи да установят практики в областта на ускорените процедури за предоставяне на закрила и ефективното връщане, управлението на границите и засиленото сътрудничество със съседните държави.Тези два пилотни проекта бяха стартирани през март 2023 г. в Румъния и България с подкрепата на Европейската комисия и съответните агенции на ЕС.

По отношение на България, пилотния проект с Европейската Комисия е надграждане на предходен проект, стартирал на 1 март 2023 г по Съвместния план за действие между България и Австрия за предотвратяване на незаконната миграция.

Както по отношение на първоначалния проект с Австрия, така и последващия пилотен проект с ЕК са подготовка за съществени промени в цялостната система за закрила и връщане в България с оглед въвеждането и на вече почти финализирания напълно нов за целия ЕС Пакт за миграция и убежище.

Въпреки съществеността и важността на тези процеси, които ще дадат силно отражение върху способността за гаранция на основни човешки права на търсещите закрила, бежанците и мигрантите, те се случват изключително тихо и незабелязано в България, с оскъдна информация на български език за развитието им, без широка дискусия и споделено участие на всички заинтересовани страни в тези процеси.

Именно затова като организация целим да дадем максимална информация за тези развития на всички наши партньори, експерти, медии, широка гражданска обществен, като по този начин гарантираме прозрачност и демократични принципи за начина, по който те се случват.

Съобщението на Комисията от 18 октомври 2023 г за изпълнението на пилотния проект с България гласи:

В областта на убежището България проведе обучения за улесняване на прилагането на ускорените процедури за предоставяне на закрила, предвидени в Директивата за процедурите за предоставяне на закрила. България също така изготви списък с определени сигурни държави на произход и сигурни трети държави и увеличи броя на командированите служители на Европейската агенция по убежището (EUAA).

България е в процес на изменение на законодателството си, за да се даде възможност за издаване на отрицателно решение за международна закрила заедно с решение за връщане. Българските власти работят и по цифровизацията на системите за закрила и връщане с подкрепата на агенциите на ЕС и Комисията. България засили сътрудничеството си с Frontex, като изпълни пътна карта, осигуряваща на страната допълнителни ресурси, включително постоянен корпус и техническо оборудване за управление на границите. Освен това България въвежда мобилен екип за оперативна подкрепа на Frontex за борба с трансграничната престъпност. България подписа с Фронтекс специален план за действие относно връщането, който доведе до увеличаване на броя на консултантските услуги за връщане.

От началото на 2024 г. ще бъде въведена нова схема за подпомагане на доброволното завръщане и реинтеграция с по-големи финансови стимули. България засили сътрудничеството си с Европол за борба с контрабандните мрежи и за ограничаване на вторичните движения в рамките на ЕС, включително чрез създаването на оперативна работна група.

Следващи стъпки

С цел по-нататъшно използване на положителните постижения до момента беше постигнато съгласие за продължаване на сътрудничеството в рамките на пилотните проекти с редовни управителни комитети, които да наблюдават изпълнението и ефективността на новите мерки, въведени в този контекст.

Предистория

През юни Комисията реши да засили граничния капацитет на България и Румъния за наблюдение на техните граници чрез допълнително финансиране: 45 мил. EUR и 10,8 млн. EUR съответно. То представлява допълване на програмите на тези държави по Инструмента за финансова подкрепа за управление на границите и визовата политика (ИФУГВП). Осигуряването на ефективен контрол на външните граници на ЕС е приоритет за Комисията, която вече е отпуснала за програмите на държавите членки 4,3 млрд. евро (ИФУГВП), заедно с 6,3 млрд. евро за управление на миграцията (фонд "Убежище, миграция и интеграция") в рамките на настоящата многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 г.

За повече информация може да се запознаете с пълния текст на доклада за България, наличен на английски език в прес-съобщението на Комисията, достъпно тук.